ابزار های آنلاین

بیمه شخص ثالث ایران

بیمه شخص ثالث

تعریف بیمه

طبق تعریف بیمه شخص ثالث در قانون مصوب 1395 ، هرگاه در نتیجه حوادث ناشی از وسایل نقلیه خسارتی به اموال و یا جان اشخاص ثالث وارد گردد . و یا به اصطلاح شخص ثالث دچار خسارت بدنی و یا مالی شود. این خسارات طبق قانون مصوب 1395 قابل جبران می باشد

برای درک بهتر این تعریف لازم است با برخی از اصطلاحات این تعریف بیشتر آشنا شویم :

خسارت بدنی : هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و از کارافتادگی عضو ، اعم از جزئی یا کلی ، موقت یا دائم ، دیه فوت و هزینه معالجه ، با رعایت ماده 35 قانون مصوب 1395 بیمه شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون

خسارت مالی : زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال اشخاص ثالث وارد گردد. مانند خسارت وارده به اتومبیل ، خسارت وارده به اموال شهرداری ، اداره برق ، آب ، اموال شخصی و …

شخص ثالث : هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه

وسایل نقلیه : وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل آنها

حوادث : هرگونه سانحه ناشی از وسیله نقلیه محمولات آنها از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط واژگونی ،آتش سوزی و یا انفجار ، یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر مترقبه

پوشش اصلی بیمه شخص ثالث

 • پوشش خسارت جانی افراد داخل اتومبیل مسبب حادثه یا مقصر : طبق ماده 12 قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، در صورتی که در زمان حادثه به سرنشینان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه جرحی وارد گردد و افراد دچار فوت و یا نقص عضو گردند . خسارت برابر با ظرفیت مجاز وسیله نقلیه(ظرفیت درج شده بر روی کارت وسیله نقلیه) به سرنشینان ( به استثنا راننده ) پرداخت می گردد . لازم به ذکر است جنین و اطفال زیر دو سال نیز جزء ظرفیت ماشین لحاظ می گردد.
 • پوشش خسارت جانی وارده به اشخاص ثالث خارج از وسیله نقلیه : طبق ماده 12 تبصره یک خسارت جانی وارده به اشخاص خارج از وسیله نقلیه برابر است با ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه می باشد که در صورتی که خسارت وارده به این افراد بیش از این مبلغ باشد . خسارت بین کلیه افراد تسهیم شده و الباقی از محل صندوق خسارت های بدنی قابل جبران خواهد بود
 • پوشش خسارت جانی راننده وسیله نقلیه : طبق این پوشش در صورتی که در حوادث رانندگی ، راننده مسبب حادثه دچار فوت و یا نقص عضو گردد . تا سقف تعهدات بیمه نامه ، خسارت قابل پرداخت می باشد
 • پوشش خسارت مالی وارده به اشخاص ثالث : طبق ماده 8 ، حداقل خسارت مالی بیمه های شخص ثالث در هر سال برابر است با 2.5 درصد ارزش ریالی دیه در هر سال و بیمه گذار می تواند این مبلغ را بسته به نیاز خود تا 50 درصد ارزش دیه روز افزایش دهد

نفرات بیمه شده

در بیمه شخص ثالث ، خسارت جانی راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه ، سرنشینان وسیله نقلیه مسبب حادثه و خسارت جانی و مالی کلیه اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه نامه می باشند

مدت بیمه نامه

در بیمه وسائل نقلیه به استثنای موتورسیکلت ، امکان صدور بیمه نامه به صورت دو ، چهار ، شیش و یکساله وجود دارد اما در مورد موتورسیکلت ها ، صدور بیمه نامه تنها به صورت یکساله امکان پذیر می باشد

برخی از تغییرات قانون اجباری بیمه شخص ثالث مصوب 1395

راننده محور بودن بیمه نامه : طبق قانون بیمه شخص ثالث از این پس کلیه تخفیفات و یا خسارت های دریافت شده از محل بیمه نامه به حساب راننده و یا مالک خودرو نوشته می شود. در گذشته کلیه تخفیفات و یا جریمه های بیمه نامه برای خودرو بوده است و در صورت فروختن این وسیله کلیه این تخفیفات و جریمه ها به فرد جدید منتقل می گردید اما در قانون جدید کلیه تخفیفات و جریمه های بیمه به نام مالک وسیله نقلیه ثبت می گردد . و در صورت فروخته شدن وسیله نقلیه ، این تخفیفات انتقال پیدا نمی کند . همچنین مالک میتواند این تخفیفات را به همسر ، فرزندان ، پدر و مادر منتقل نماید .

عدم از بین رفتن کلیه تخفیفات با یک بار خسارت : در گذشته در صورت وقوع حادثه و دریافت خسارت از محل بیمه نامه ، کلیه تخفیفات بیمه نامه صفر می گردید . اما در قانون جدید تخفیفات به صورت پلکانی حذف شده و حتی در صورت تداوم باعث جریمه راننده و مالک وسیله نقلیه نیز می گردد  در ادامه و در بخش عوامل مهم در تعیین حق بیمه می توانید با شرایط حذف و کاهش تخفیفات آشنا شوید

قانون خودروی متعارف : در گذشته در صورت وقوع حوادث رانندگی با خودرو های گران قیمت ، مقصر حادثه می بایست کلیه خسارت وارده به این خودرو ها را پرداخت می نمود . اما در قانون جدید بیمه شخص ثالث مبنای پرداخت خسارت ، طبق خودروی متعارف که برابر با 50 درصد ارزش دیه روز می باشد انجام می پذیرد . و معمولا خودرویی که قیمت ریالی آن نزدیک به خودروی متعارف می باشد مبنای پرداخت خسارت خواهد بود . یعنی کلیه خودرو هایی که قیمت ان ها کمتر از 50 درصد دیه ( خودروی متعارف ) می باشد ، خسارت آن ها به صورت کامل پرداخت می گردد اما برای خودرو هایی که قیمت آن ها بیش از خودروی متعارف باشد ، خسارت آن ها تنها براساس خودروی متعارف اعلام شده در آن سال پرداخت می گردد . درسال 1400 خودروی دنا پلاس به عنوان خودروی متعارف تعیین گردیده است . بدین شرح که در صورتی که خودرویی با قیمت بیش از خودروی دنا پلاس دچار حادثه شود . خسارت وی براساس قطعات خودروی دنا پلاس به وی پرداخت می گردد و الباقی خسارت به عهده وی بوده و نمی تواند از مقصر حادثه ، بابت آن طرح شکایت نماید . برای جبران این خسارت بهتر است افرادی که دارای خودرو های نامتعارف می باشند اقدام به اخذ بیمه بدنه نمایند .

ذکر این نکته ضروری است که در صورت وقوع خسارت برای خودرو های متعارف ( یعنی با ارزش کمتر از نصف دیه ) بیمه گذار باید حداکثر خسارت وارده را پرداخت نماید یعنی اگر بیمه شخص ثالث وی ، این خسارت مالی را جبران نماید از محل بیمه نامه پرداخت می شود در غیر این صورت شخصا اقدام به جبران خسارت می نماید .

جریمه برای راننده مسبب حادثه برای تخلفات حادثه ساز : در صورتی که حادثه براساس یکی از تخلفات حادثه ساز راهنمایی و رانندگی (ماده هفت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389) رخ دهد بیمه گر می تواند پس از پرداخت خسارت زیان دیدگان بابت بازیافت خسارت از مقصر حادثه به شرح ذیل اقدام نماید .

 • در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه : معادل 2.5 درصد از خسارت بدنی و مالی پرداخت شده
 • در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه : معادل 5 درصد از خسارت بدنی و مالی پرداخت شده
 • در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه : معادل 10 درصد از خسارت بدنی و مالی پرداخت شده

بازیافت خسارت از مقصر حادثه : در موارد ذیل بیمه گر می تواند پس از پرداخت خسارت به زیان دیدگان ، بابت بازیافت خسارت پرداخت شده از مقصر حادثه اقدام نماید

 • اثبات عمد مسبب حادثه نزد مراجعه قضایی
 • رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر را روانگران موثر
 • نداشتن گواهینامه و یا اینکه گواهینامه وی متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد
 • در صورتی که راننده مسبب ، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن اگاه باشد

عوامل مهم در تعیین حق بیمه و پرداخت خسارت

عوامل بسیاری در تعیین حق بیمه های بیمه نامه ها تاثیر گذار است اما آنچه بسیار مهم است اعلام دقیق اطلاعات مورد نیاز بیمه گر برای تعیین حق بیمه است که اگر هر یک از موارد اعلام شده در ذیل به درستی در اختیار بیمه گر قرار نگیرد . به حکم تشدید خطر بوده و بیمه گر می تواند از قانون قائده نسبی نسبت به پرداخت خسارت استفاده نماید . یعنی پرداخت خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده . پس لازم است اطلاعات ذیل به صورت شفاف و کامل در اختیار بیمه گر و نماینده وی قرار گیرد .

 • نمرات منفی راننده وسیله نقلیه : طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث ، از این پس نمرات منفی گواهینامه رانندگان وسایل نقلیه در حق بیمه محاسبه شده شرکت های بیمه گر تاثیر مستقیم خواهد داشت
 • تخفیف عدم خسارت : طبق قانون جدید از این پس به جای خودرو تخفیفات عدم خسارت به فرد و یا شخص صاحب پلاک وسیله نقلیه تعلق دراد از این رو به ازای هر سال عدم دریافت خسارت از محل بیمه نامه به فرد 5 سال تخفیف و تا سقف 70 درصد تعلق می گردد
 • دریافت خسارت از محل بیمه نامه : دریافت خسارت از محل بیمه نامه به دو صورت مالی و جانی می باشد
 • در صورت دریافت خسارت جانی : در صورتی که حادثه رانندگی باعث خسارت جانی گردد. برای حادثه اول 30% برای حادثه دوم 70% و برای حادثه سوم 100% اضافه نرخ و یا کاهش نخفیفات بیمه نامه ای را در بر دارد .
 • ·          در صورت دریافت خسارت مالی : در صورتی که حادثه رانندگی باعث خسارت مالی گردد . برای حادثه اول 20% برای حادثه دوم 30% و برای حادثه سوم 40% اضافه نرخ و یا کاهش تخفیفات بیمه ای را در بردارد .
 • مثال : بعنی اگر بیمه نامه ای 70 درصد تخفیف داشته باشد و دچار دچار حادثه جانی گردد 30% از تخفیفات بیمه نامه وی کسر می گردد
 • تاخیر در تمدید بیمه نامه : در صورت تاخیر در تمدید بیمه شخص ثالث  با توجه به اجباری بودن این بیمه نامه ، به ازای هر روز تاخیر و به مدت یک سال ، مالک وسیله نقلیه و بیمه نامه دچار جریمه تاخیر می گردد
 • خودروی صفر کیلومتر : به صورت عرف برای خودرو های صفر کیلومتر تخفیف در نظر گرفته نمی شود . اما به ازای تاخیر در صدور بیمه نامه از زمان دریافت وسیله نقلیه (طبق تاریخ ثبت شده در برگه خرید) به فرد جریمه دیرکرد تعلق می گیرد .
 • دسته بندی خودرو ها : تعداد سیلندر ها ، ظرفیت خودرو های وانت ، کامیون ، اتوبوس و … بر روی حق بیمه وسایل نقلیه تاثیر گذار است به طوری که هرچقدر تعداد سیلندر ها و یا ظرفیت خودرو ها افزایش یابد حق بیمه نیز افزایش میابد .
 • کاربری وسیله نقلیه : کاربری وسایل نقلیه با توجه به نوع ریسک آن تاثیر به سزایی در حق بیمه ، بیمه های شخص ثالث دارد . منظور از کاربری ، نوع استفاده از وسیله نقلیه است . به طور مثال ممکن است خودروی سواری پراید کاربری شخصی داشته باشد و یا به عنوان تاکسی شهری و یا بین شهری مشغول به فعالیت باشد . این نوع کاربری برای خودرو های بارکش ، موتور سیکلت ها و … نیز صدق می کند
 • سال ساخت خودرو : خودرو های بیش از 15 سال ساخت دارای جریمه تشدید خطر می شوند یعنی اگر خودرویی سال ساخت ان برای بیش از 15 سال گذشته باشد شامل جریمه تشدید خطر می گردد
 • مدت بیمه نامه : اینکه بیمه نامه کوتاه مدت شخص ثالث و یا یک ساله باشد می تواند در حق بیمه تاثیر گذار باشد
 • پوشش مالی خریداری شده : بیمه گذار می تواند از 2.5 درصد سرمایه فوت که برابر است با حداقل ریالی خسارت مالی برای هر سال تا 50% سرمایه فوت در هر سال اقدام به افزایش پوشش مالی خریداری شده نماید . برای مثال در سال 1400 حداقل خسارت مالی 16 میلیون تومان بوده است و حداکث آن 320 میلیون تومان

تفاوت بیمه شخص ثالث در شرکت های بیمه ای

شرکت های بیمه ای در سه بخش ذیل در این بیمه نامه با یکدیگر متفاوت می باشند

 • میزان سقف پوشش خسارت های مالی : در کلیه شرکت های بیمه ای حداقل خسارت مالی 2.5 درصد دیه می باشد و حداکثر آن 50% دیه روز اما سایر پوشش های مالی شرکت های بیمه ای به متقاضیان خود ارائه می دهد پوشش های بینابینی این حداقلی و حداکثر می باشد به طور مثال در سال 1400 در شرکت بیمه ایران پوشش مالی بعد از خسارت 16 میلیونی ( پایه ) 32 میلیون تومان می باشد در صورتی که در بسیاری از شرکت ها این مبلغ 30 میلیون تومان می باشد
 • نحوه پرداخت حق بیمه : شرکت های بیمه براساس شرایط سازمانی و توانگری خود ، شرایط مختلفی را جهت پرداخت حق بیمه در نظر گرفته اند
 • تخفیفات : به استثنای شرکت سهامی بیمه ایران که طبق قانون مصوب 1395 نمی تواند اقدام به اعمال تخفیفات غیر بیمه ای نماید . سایر شرکت ها پس از دریافت تاییدیه از بیمه مرکزی می توانند نسبت به اعمال تخفیفات تا 2.5 درصد اقدام نمایند . البته در سال 1400 برخی از شرکت های بیمه ای تخفیفاتی بیش از این درصد اعلام شده را برای مشتریان خود اعمال کرده اند اما از چه طریقی کسی نمی داند

شرایط پرداخت

نحوه پرداخت حق بیمه شخص ثالث در شرکت بیمه ایران به دو صورت نقدی و اقساط می باشد

شرایط پرداخت قسطی بیمه نامه در صورتی که فرد در لیست سیاه شرکت بیمه ایران نباشد به شرح ذیل  میباشد

 • 50% پیش پرداخت و الباقی طی 5 قسط حداکثر یک ماهه

مدارک و مراحل جهت صدور بیمه نامه

جهت صدور بیمه نامه در شرکت بیمه ایران ، ارسال کارت وسیله نقلیه ، ( پشت و رو ) گواهینامه استفاده کنندگان خودرو ، کارت ملی بیمه گذار / مالک ، اجباری است . پس از ارسال این مدارک بیمه نامه صادر شده و نسخه الکترونیکی آن برای شما از طریق پیامک ارسال می گردد

میلاد محمدی
ده سال در صنعت بیمه مشغول به فعالیت هستم در این بستر به دنبال این هستم که با نگاهی نقادانه و بدون جانبداری از خدمات شرکت های بیمه ای ، به بررسی خدمات هر شرکت بپردازم . تا شما بتوانید بهترین انتخاب را جهت اخذ پوشش بیمه ای داشته باشید .

‫2 نظر

 • حسین گفت:

  سلام . ماشین من مزدا تری هست . هفته گذشته یک نفر از پشت به ماشین من زد و تقریبا 40 میلیون خسارت خرد اما شرکت بیمه خیلی کمتر خسارت به من داد و گفتند به خاطر خودروی متعارف هست . من چطور میتونم ما بقی خسارت خودم دریافت کنم

  • میلاد محمدی گفت:

   سلام طبق قانون جدید بیمه های شخص ثالث خودروهایی که قیمت آنها بیش از نصف دیه روز می باشند خودروی نامتعارف تعریف می شوند . و خسارت وارد شده به اتومبیل آنها براساس خودروی متعارف سال (که برای سال جاری خودروی دنا پلاس می باشد) پرداخت می شود. از این شما نمی توانی خسارتی بیش از خسارت دریافت شده ، از مقصر حادثه دریافت نمایید. شما برای اینکه بتوانید کلیه خسارت خود را دریافت نمایید . لازم است حتما در آینده اتومبیل خود را تحت پوشش بیمه بدنه قرار دهید. تا از این پس ضرر و زیانی متوجه شما نشود .

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *