ابزار های آنلاین

کارگزار بیمه کیست

کارگزار رسمی بیمه

اگر بخواهیم تعریفی ساده از کارگزار بیمه داشته باشیم ، کارگزار بیمه ، فردی است حقیقی و یا حقوقی که به عنوان دلال رسمی دارای مجوز از بیمه مرکزی ، وظیفه مشاوره و پشتیبانی بیمه گذاران را برعهده دارند.

کارگزار بیمه برخلاف نماینده بیمه امکان صدور بیمه نامه را ندارد اما امکان همکاری با کلیه شرکت های بیمه ای را جهت دریافت نرخ و ارائه به بیمه گذار و یا مشتری خود را دارا می باشد .

وی همچنین جهت صدور بیمه نامه های مشتریان خود ، به نمایندگان شرکت های بیمه ای مراجعه می نماید.

او می تواند به نمایندگی از بیمه گزار جهت دریافت و پیگیری خسارت وی اقدام نماید.

اما طبق آیین نامه شماره 92 بیمه مرکزی تعریف کارگزار بیمه به شرح ذیل می باشد

تعریف کارگزار بیمه

شخص حقیقی یا حقوقی است که با توجه به مفاد این آیین­نامه در ازای دریافت کارمزد مجاز به انجام فعالیت­های واسطه­گری و مشاوره خدمات بیمه مستقیم مندرج در ماده ۲ این آیین­نامه بوده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از بیمه مرکزی پروانه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم دریافت نموده است و در این آیین­نامه کارگزار بیمه نامیده می­شود

پروانه کارگزار بیمه

مجوزی است برای انجام فعالیت­های منـدرج در ماده ۲ این آیین‌نامه در هر یک از گروه رشته‏های بیمه زندگی و یا غیرزندگی که توسط بیمه مرکزی  به دو شکل حقیقی یا حقوقی صادر می­گردد و در این آیین­نامه پروانه کارگزاری نامیده می­شود.

موسسه بیمه

مؤسسات بیمه مستقیم دولتی و غیردولتی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که مجاز به انجام عملیات بیمه در کشور می‌باشند.

فعالیت های مجاز کارگزار بیمه

۱- دریافت اطلاعات لازم از متقاضی خدمات بیمه و ارایه مشاوره به وی در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه مورد تقاضا و نحوه دریافت خسارت احتمالی.

۲-    تکمیل فرم پیشنهاد بیمه و امضای آن به نمایندگی از طرف متقاضی خدمات بیمه.

۳-    اخذ پوشش بیمه مناسب و الحاقیه از مؤسسات بیمه حسب مورد برای متقاضی خدمات بیمه یا بیمه‌گذار.

۴- پیگیری پرونده‌های خسارت بیمه‌نامه‌هایی که با کد همان کارگزار بیمه صادر شده ‌است، شامل اعلام خسارت و اخذ رسید آن، تحویل مدارک و مستندات لازم برای تشکیل پرونده خسارت به مؤسسه بیمه و مذاکره با مؤسسه بیمه در خصوص خسارت به نمایندگی از بیمه­گذار.

انجام فعالیت­های موضوع بندهای ۲ و ۴ این ماده مشروط به داشتن اجازه‌نامه کتبی رسمی از متقاضی خدمات بیمه یا بیمه‌گذار است. این اجازه­نامه باید طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی تنظیم گردد.

وظایف و مسئولیت های کارگزار رسمی بیمه

ماده ۱۱-   کارگزار بیمه مجاز است برای اخذ پوشش بیمه صرفاً به مؤسسات بیمه مجاز موضوع بند ۴ ماده ۱ این آیین‌نامه مراجعه نماید.

ماده ۱۲-   کارگزار بیمه مسئول صحت امضای بیمه‌گذار که ذیل فرم پیشنهاد بیمه را امضا می‌نماید، خواهد بود. همچنین در صورتی که کارگزار بیمه به موجب اجازه‏نامه کتبی رسمی به نمایندگی از متقاضی خدمات بیمه فرم پیشنهاد را تکمیل و امضا نماید مسئول صحت اطلاعات مندرج در آن خواهد بود.

ماده ۱۳- کارگزار بیمه بازرگان شناخته می‌شود و باید طبق قوانین و مقررات جاری معاملات مربوط را در دفاتر قانونی خود ثبت نماید. کارگزار بیمه باید آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد خود را در چارچوبی که بیمه مرکزی تعیین می‌کند ارایه نماید.

ماده ۱۴- متقاضی پروانه کارگزاری باید با نظر بیمه مرکزی تضمینی به صورت وجه نقد یا اوراق مشارکت بی­نام با قابلیت بازخرید قبل از سررسید یا ضمانتنامه بانکی نزد بیمه مرکزی تودیع نماید. حداقل میزان این تضمین در هر یک از گروه رشته‌های بیمه‌های زندگی یا غیرزندگی برای متقاضی پروانه کارگزاری حقیقی پنجاه میلیون ریال و برای متقاضی پروانه کارگزاری حقوقی یکصد میلیون ریال می‌باشد. بیمه مرکزی می‌تواند مبالغ مذکور را هر سه سال یکبار افزایش دهد.

تضمین مذکور تضمین حقوق و مطالبات بیمه­گذاران، بیمه­شدگان یا صاحبان حقوق آنان و یا افراد ذینفع در بیمه­نامه­ها با حق رجحان نسبت به سایر بستانکاران کارگزار بیمه می­باشد و در میان آنها حق تقدم با بیمه عمر است.

تبصره ۱- بیمه مرکزی می‌تواند در زمان تمدید هر پروانه کارگزاری، مبالغ تضمین موضوع این ماده را حداکثر معادل ۱ درصد پرتفوی حق­بیمه سال قبل آن کارگزار بیمه، افزایش دهد.

 تبصره ۲- مدت اعتبار تضمین­­های مذکور در این ماده باید حداقل معادل دو برابر مدت اعتبار مندرج در پروانه کارگزاری باشد.

ماده ۱۵- متقاضی پروانه کارگزاری  و کارگزار بیمه پس از سپردن تضمین موضوع ماده ۱۴ این آیین­نامه باید طبق سند رسمی و ضمن عقد خارج لازم به بیمه مرکزی وکالت دهد که بیمه مرکزی بتواند با توجه به مدلول ماده مذکور، بنا به تشخیص خود برای جبران خسارات وارده ناشی از عمد، تقصیر، غفلت، مسامحه و یا قصور کارگزار بیمه و یا بازاریابها و یا کارکنان وی از تضمین مذکور استفاده نماید.

ماده ۱۶-   متقاضی پروانه کارگزاری  و کارگزار بیمه مکلف است علاوه بر تضمین مذکور در ماده ۱۴ این آیین‏نامه، بیمه­نامه مسئولیت‌ حرفه‌ای فعالیت کارگزاری بیمه را از یکی از مؤسسات بیمه مجاز موضوع بند ۴ ماده ۱ این آیین‌نامه خریداری نماید. موارد تحت پوشش، مدت و حداقل سرمایه بیمه‌نامه مسئولیت مذکور را بیمه مرکزی تعیین خواهد نمود.

ماده ۱۷- کارگزار بیمه مکلف است قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی بیمه مرکزی و سایر قوانین و مقررات کشور در خصوص فعالیت دلالی را رعایت نماید.

ماده ۱۸- کارگزار بیمه مکلف است در صورت تعلیق فعالیت یا عدم تمدید یا لغو پروانه کارگزاری نسبت به استرداد پروانه کارگزاری به بیمه مرکزی اقدام نماید.

ماده ۱۹-   کارگزار بیمه حقوقی مکلف است صورتجلسات مجامع عمومی با موضوع تغییر در اساسنامه، تغییر میزان سرمایه و یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره و صورتجلسات هیئت مدیره با موضوع تغییر مدیرعامل، تغییر سمت اعضای هیئت مدیره و یا تغییر صاحبان امضای مجاز خود را به بیمه مرکزی ارایه نماید. اعمال و ثبت تغییرات مذکور، منوط به اعلام موافقت کتبی بیمه مرکزی است.

ماده ۲۰-   کارگزار بیمه مسئول جبران خسارت‌های ناشی از عمد، تقصیر، غفلت، مسامحه یا قصور خود و بازاریاب‌ها و کارکنان خود در انجام فعالیت‌های موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه است.

ماده ۲۲- کارگزار بیمه مکلف است به طور مستند تمام اطلاعات لازم درباره بیمه مورد پیشنهاد و نیز نرخ حق‌بیمه مربوط را برای متقاضی خدمات بیمه تشریح و به او ارایه و اعلام نماید و بیمه‌نامه را برابر با درخواست و پیشنهادات اعلامی متقاضی خدمات بیمه از مؤسسه بیمه اخذ نماید و در غیر این صورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود

ماده ۲۳- کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق‌بیمه به هیچ نحوی از انحاء اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا بنام خود و طرق دیگر نیست مگر این که از مؤسسه بیمه مربوط اجازه­نامه کتبی داشته باشد که در این صورت، پرداخت حق‌بیمه به کارگزار بیمه در حکم پرداخت حق‌بیمه به مؤسسه بیمه است و مؤسسه بیمه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

تبصره- چنانچه کارگزار بیمه بر خلاف مفاد این ماده عمل نماید، در مقابل بیمه‌گذار و مؤسسه بیمه مسئول خواهد بود.

ماده ۲۴- کارگزار بیمه حق دریافت خسارت بیمه­گذار یا ذینفع را از مؤسسه بیمه ندارد. مؤسسه بیمه موظف است خسارت را در وجه بیمه‌گذار و یا ذینفع یا به حواله کرد پرداخت نماید.

ماده ۲۵-    کارگزار بیمه حق ندارد از خسارتی که مؤسسه بیمه به بیمه‌گذار یا ذینفع می‏پردازد مبلغی به هر عنوان دریافت دارد.

ماده ۲۶- کارگزار بیمه باید از رقابت مکارانه و ناسالم و انجام تبلیغات علیه مؤسسات بیمه ، نمایندگان بیمه و سایر کارگزاران بیمه خودداری کند.

ماده ۲۷-    کارگزار بیمه موظف است هر سال تصویر اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی خود را به بیمه مرکزی ارایه نماید.

ماده ۲۸- کارگزار بیمه حقوقی مکلف است هر سال صورت­های مالی حسابرسی شده خود را همراه با یادداشت­های پیوست حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران به بیمه مرکزی ارایه نماید.

ماده ۲۹- کارگزار بیمه موظف است آمار، اطلاعات و مدارک مندرج در این آیین‌نامه را از طریق سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) به بیمه مرکزی ارسال نماید

کارگزار رسمی بیمه

عدم رعایت قوانین و مقررات توسط کارگزار رسمی بیمه

ماده ۴۰- بیمه مرکزی می‌تواند محل فعالیت و دفاتر و مدارک کارگزار بیمه را بازرسی کند. کارگزار بیمه مکلف به همکاری و ارایه اسناد و توضیحات مورد نیاز به بیمه مرکزی است.

ماده ۴۱- شغل کارگزار بیمه حقیقی، مدیر عامل، عضو بیمه‌ای هیئت مدیره و مسئول شعب کارگزار بیمه حقوقی و همچنین موضوع فعالیت کارگزار بیمه حقوقی باید منحصراً انجام فعالیت­های موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه باشد. سمت‌های آموزشی در مؤسسات آموزش عالی مشمول این حکم نمی‌باشد.

تبصره- کارکنان بیمه مرکزی و مؤسسات بیمه و اعضای هیئت مدیره آنها، نمایندگان بیمه و کارگزاران بیمه اتـکایی و نماینده بیمه حقوقی، ارزیابان خسارت و اکچوئران رسمی بیمه نمی­توانند در کارگزاری‌های بیمه سمت یا سهم یا فعالیت داشته باشند. همچنین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مسئول شعب کارگزار بیمه حقوقی نمی­توانند در سایر کارگزاری­های بیمه اعم از مستقیم و اتکایی سمت یا سهم داشته یا به عنوان کارگزار بیمه حقیقی فعالیت داشته باشند.

ماده ۴۲- بیمه مرکزی مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزار بیمه از مقررات این آیین‌نامه می‌باشد. در هر حال رسیدگی به تخلفات کارگزار بیمه در مرجع فوق‌الذکر مانع از این نخواهد بود که در دادگاه­های عمومی تخلفات کارگزار بیمه طبق قوانین جزائی و یا مدنی مورد رسیدگی و تعقیب قرار گیرد.

ماده ۴۳- در صورت احراز تخلف کارگزار بیمه از قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری، آیین­نامه­های مصوب شورای­عالی بیمه، دستورالعمل­ها و بخشنامه­های ابلاغی بیمه مرکزی و قوانین و مقررات کشور، بیمه مرکزی می‌تواند متناسب با نوع، تکرار، تعدد و شدت تخلف، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:

  1. تذکر کتبی به کارگزار بیمه حقیقی یا مدیرعامل یا عضو بیمه‌ای کارگزار بیمه حقوقی

۲-    سلب صلاحیت مدیرعامل یا عضو بیمه‌ای کارگزار بیمه حقوقی.

۳-    تعلیق پروانه کارگزاری حداکثر تا یکسال.

۴-    لغو پروانه کارگزاری.

ماده ۴۴-    پروانه کارگزاری علاوه بر بند ۴ ماده ۴۳ در موارد زیر نیز توسط بیمه مرکزی لغو می‌شود:

  • به درخواست کارگزار بیمه

در صورتی که کارگزاری بیمه حقوقی یا مدیرعامل یا عضو بیمه­ای هیئت مدیره کارگزار بیمه حقوقی هر یک از شرایط مندرج در این آیین­نامه را از دست بدهد یا مستنداتی کشف شود مبنی بر اینکه وی از ابتدا شرایط مذکور را نداشته است.

۳- در صورت استعفا، عزل یا فوت مدیرعامل یا عضو بیمه‌ای هیئت مدیره کارگزار بیمه حقوقی یا از دست دادن یکی از شرایط مقرر در ماده ۳ این آیین‌نامه و عدم معرفی فرد جایگزین تا سه ماه جهت بررسی صلاحیت وی.

۴-    در صورتی که کارگزار بیمه تا دو سال پس از صدور پروانه کارگزاری، عملیات خود را شروع نکند.

۵-    در صورتی که کارگزار بیمه یک سال پس از اتمام اعتبار پروانه کارگزاری نسبت به تمدید آن اقدام ننماید.

۶-    انحلال کارگزار بیمه حقوقی.

۷-    ورشکستگی کارگزار بیمه حقوقی.

۸-    در سایر موارد پیش­بینی نشده در این آیین­نامه.

ماده ۴۵- در صورت لغو پروانه کارگزاری حقوقی، چنانچه طی یکسال شرکت موضوع فعالیت خود را تغییر ندهد، باید منحل شود.

ماده ۴۶- در صورت لغو پروانه کارگزاری، بیمه مرکزی پس از اخذ مفاصاحساب عملیات کارگزاری بیمه‏ از مؤسسات بیمه و در صورت عدم وجود شکایت از کارگزار بیمه از سوی بیمه­گذاران، بیمه­شدگان یا صاحبان حقوق آنان یا افراد ذینفع در بیمه­نامه­ها، تضمین مندرج در ماده ۱۴ این آیین­نامه را مسترد خواهد نمود. عدم ارایه مفاصاحساب توسط مؤسسات بیمه ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ درخواست بیمه مرکزی به منزله موافقت آنها با استرداد تضمین مذکور می‌باشد.

ماده ۴۷- اگر پروانه کارگزاری به علت تخلف بر اساس اعلام بیمه‌ مرکزی لغو شود، کارگزار بیمه حقیقی و مدیرعامل کارگزار بیمه حقوقی، برای مدتی که بیمه‌ مرکزی تعیین می‌کند، نمی‌تواند به عنوان نماینده بیمه حقیقی، کارگزار بیمه حقیقی، ارزیاب خسارت بیمه‌ای حقیقی، اکچوئر رسمی بیمه حقیقی، نماینده فروش بیمه ‌عمر یا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نماینده بیمه حقوقی، کارگزار بیمه حقوقی، کارگزار بیمه اتکایی، ارزیاب خسارت بیمه‌ای حقوقی، اکچوئر رسمی بیمه حقوقی فعالیت نماید.

ماده ۴۸-   بیمه مرکزی به نحو مقتضی صدور، تعلیق، عدم تمدید و لغو پروانه کارگزاری را به سندیکای بیمه‌گران ایران، مؤسسات بیمه و کانون انجمن‌های صنفی کارگزاران بیمه اعلام خواهد نمود. بیمه‌ مرکزی این موارد را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود به اطلاع عموم می‌رساند.

ماده ۴۹- در صورت عدم اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط مؤسسه بیمه، بیمه مرکزی می‌تواند حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام دهد:

۱-    اخطار کتبی به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره یا مدیران ذی‌ربط مؤسسه بیمه؛

۲-    سلب صلاحیت مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره یا مدیران ذی‌ربط مؤسسه بیمه.

ماده ۵۰- کارگزاران بیمه که قبلاً پروانه کارگزاری دریافت نموده‏اند، موظفند حداکثر سه سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه شرایط خود را با مفاد آن منطبق نمایند، در غیر این صورت پروانه کارگزاری آنها تا رفع مغایرت (حداکثر یکسال) تعلیق و پس از آن لغو خواهد شد.

جهت مشاهده کامل این آیین نامه اینجا کلیک نمایید

منبع : سایت بیمه مرکزی ایران

میلاد محمدی
ده سال در صنعت بیمه مشغول به فعالیت هستم در این بستر به دنبال این هستم که با نگاهی نقادانه و بدون جانبداری از خدمات شرکت های بیمه ای ، به بررسی خدمات هر شرکت بپردازم . تا شما بتوانید بهترین انتخاب را جهت اخذ پوشش بیمه ای داشته باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *