ابزار های آنلاین

مسئولیت کارفرما خدماتی ، صنعتی و تجاری ایران

بیمه مسئولیت کارفرما صنعتی

تعریف بیمه

طبق بیمه مسئولیت کارفرما خدماتی ، صنعتی و تجاری ، مسئولیت فرد کارفرما ، در نتیجه عمل مستقیم و یا غیر مستقیم وی در فعالیت های خدماتی ، تجاری و صنعتی تحت پوشش شرکت بیمه ای قرار میگیرد . بدین معنی که اگر کارکنان بیمه گذار و یا کارفرما در مدت زمان حضور در محل کار( داخل یا خارج از محل کار ) در اثر حادثه و نتیجه عمل خود و یا عوامل محیطی دچار زیان جانی گردند. در صورت تایید دادگاه مبنی بر قصور بیمه گذار ، شخص کارفرما موظف به پرداخت خسارت وارده به فرد می باشد .

قصور یعنی ترک فعل یا قانون الزامی بدون اینکه مسامحه ای در کار باشد مانند کسی که به تازگی وارد کشوری شده و به علت آشنا نبودن به قوانین آن کشور و جهل به قانون عملی را که میبایست انجام میداده انجام ندهد و برعکس عملی را که نباید انجام میداده انجام داده است این فرد مرتکب قصور شده است چون هیچ عمدی در کار نبوده و از روی نادانی و جهل به قانون وبصورت سهوی مرتکب خلاف شده است اجزای قصور عبارتند از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی و اما تقصیر به اجتناب و خودداری از انجام دادن کاری که شخص با وجود اطلاع و آگاهی و توانایی انجام آن از انجام دادن آن کار خودداری کند را گویند در واقع در تقصیر یک عمدی نهفته است بدین معنی که رفتار مرتکب آن چنان فاحش بوده است که گویی فرد تا حدودی خواستار انجام آن بوده است به همین دلیل مجازات کسی که مرتکب قصور شده است صرفا جنبه مدنی دارد اما مجازات کسی که مرتکب تقصیر شده است جنبه کیفری دارد .

پوشش اصلی بیمه نامه

در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سه پوشش هزینه پزشکی ، نقص عضو و دیه ( در ماه حرام و غیر حرام )  برای پرسنل و یا بیمه شدگان در نظر گرفته شده است بدین معنی که در صورت وقوع حادثه هزینه پزشکی و دیه روز به آسیب دیدگان پرداخت می گردد.

سقف تعهدات هزینه های پزشکی با توافق طرفین تعیین می گردد و تعهد دیه نیز براساس دیه هر سال تعیین می گردد . که کارفرما می تواند کمتر از سقف دیه نیز این پوشش را خریداری نماید .

در بیمه مسئولیت کارفرما ، هر یک از پوشش های هزینه پزشکی و دیه دارای دو سقف مجزا در طول قرارداد می باشند

 • هزینه پزشکی و دیه برای هر نفر در هر حادثه :
 • سقف هزینه پزشکی و دیه در طول مدت بیمه نامه : 

که کل خسارت پرداختی بیمه گر در طول مدت بیمه نامه از مجموعه سقف دیه در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد

مثال : برای یک واحد خدماتی 3 نفر کارمند سقف تعهدات هزینه پزشکی قرارداد برای هر نفر 100.000.000 ریال می باشد و در طول مدت قرارداد می تواند حداکثر 300.000.000 ریال باشد ( یعنی 100.000.000 ضربدر 3)

پوشش ها یا کلوز های اضافی در بیمه ایران

در شرکت بیمه ایران ، بیمه گذار می تواند براساس نیاز خود هر یک از پوشش های ذیل را در ابتدا و یا در طول مدت بیمه نامه خریداری نماید

 • تعدد دیات : در صورت انتخاب این کلوز ، در صورتی که یکی از بیمه شدگان دچار حادثه ای گردد و دادگاه حکمی را صادر کند مبنی بر محکومیت کارفرما در پرداخت بیش از یک دیه ، مابه التفاوت دیه کامل تا سقف پوشش خریداری شده توسط کارفرما در ابتدای قرارداد به زیان دیده پرداخت می گردد.
 • پوشش بیمه ای ماموریت خارج از کارگاه : در این پوشش که به صورت با نام به بیمه گذار ارائه میگردد. بیمه گذار می تواند پرسنل خود را در خارج از محدوده فعالیتی خود تحت پوشش قرار دهد . در این کلوز اعلامی اسامی افراد در ابتدای قرارداد لازم و ضروری می باشد
 • پوشش بیمه ای حوادث نقلیه موتوری به صورت کامل : طبق این کلوز ، در صورت بروز حادثه ناشی از برخورد وسیله نقلیه موتوری به پرسنل کارفرما  در محوطه کارگاهی و یا صنعتی  ، خسارت از محل این بیمه نامه قابل پرداخت می باشد .

منظور از وسائل نقلیه موتوری : وسائل موجود در واحد های صنعتی از قبیل جرثقیل ، لیفتراک و… می باشد

باید توجه داشت در صورت داشتن بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، توسط هر یک از وسائل مربوطه ، خسارت در ابتدا از محل این بیمه نامه ها قابل جبران خواهد بود

همچنین پرداخت خسارت در بیرون از محوطه کارگاه منوط به خرید کلوز ماموریت خارج از کارگاه برای پرسنل بیمه شده می باشد .

 • پوشش پرداخت هزینه پزشکی: در حالت معمول پرداخت هزینه های پزشکی براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت به زیان دیده پرداخت می گردد. که در این صورت مابه التفاوت این هزینه تا سقف پرداخت شده  توسط بیمار را کارفرما پرداخت می نماید. اما با خرید این کلوز هزینه پزشکی براساس فاکتور پرداختی به زیان دیده پرداخت می گردد.
 • پوشش بیمه ای مطالبات تامین اجتماعی برای هر کارگر در این پوشش طبق ماده 66 سازمان تامین اجتماعی در صورتی که یکی از کارکنان در اثر وقوع حادثه مورد بیمه ، دچار از کار افتادگی شود. سازمان بیمه تامین اجتماعی به واسطه تقصیر بیمه گذار در ازکارافتادگی فرد ، می تواند درخواست غرامت نماید. و ضرر و زیان وارد شده به خود را از کارفرما دریافت نماید. این مبلغ به صورت میانگین برای هر فرد برابر است با مستری 10 ساله یک کارمند

ماده ۶۶ در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرم یا نمایندگان او بوده سازمان تامین خدمات درمانی و سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره ۱ مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.

تبصره ۲ هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی و یا شخصات کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

در خصوص تبصره ۱، برای تعیین مقدار ریالی ده سال مستمری، اگر حقوق فرد حادثه دیده در لیست تامین اجتماعی، حداقل حقوق با سابقه بیمه ای کمتری باشد، کارفرما باید مبلغی معادل حقوق ده سال را که بر مبنای حداقل حقوق‌های همان سال محاسبه شده را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

 • پوشش بیمه ای خسارت جانی اشخاص ثالث : طبق این کلوز ، هر گاه در محل پروژه های ساختمانی ، خسارت جانی به اشخاص ثالث وارد گردد با انتخاب این کلوز از محل این بیمه نامه قابل جبران می باشد . این کلوز مناسب افرادی می باشد که نیازی به خرید بیمه مسئولیت مدنی اشخاص ثالث ندارد . چراکه در آن بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار در بخش جانی و مالی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد
 • پوشش بیمه ای مابه التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر تعهد خریداری شده حداکثر از یک الی 3 سال : همانطور که قبلا به آن اشاره کردیم . پرداخت خسارت منوط به رای دادگاه می باشد ( در صورت عدم خرید کلوز پرداخت خسارت بدون رای دادگاه ) که در این صورت ممکن است صدور  این رای بنا به دلایلی  به بیش از یک سال زمان نیاز باشد که در این صورت پرداخت دیه طبق قانون براساس دیه روز خواهد بود . در صورتی که دیه در سال جاری( سال صدور رای دادگاه ) افزایش یافته باشد  با توجه به اتمام مدت بیمه نامه و کمتر بودن سقف دیه در سال گذشته بیمه گذار موظف است مابه التفاوت دیه خریداری شده نسبت به رای داده راه خود پرداخت نماید . با تهیه این کلوز می توان از یک الی سه سال تاخیر در اعلام نرخ را تحت پوشش قرار داد.
 • پوشش بیمه ای پرداخت غرامت روزانه به کارکنان : طبق این پوشش ، کارفرما می تواند به عنوان غرامت روزانه ، مبلغی را تعیین نماید تا در صورت وقوع حادثه برای هر یک از کارکنان و عدم فعالیت آنها ، این غرامت به صورت روزانه به زیان دیده پرداخت می گردد.
 • پوشش افزایش 20 درصدی تعداد کارکنان : طبق قانون بیمه ، در ابتدا و در طول قرارداد همواره باید تعداد کارکنان برابر با تعداد اعلام شده بیمه گذار به بیمه گر در ابتدای قرارداد باشد و در صورت افزایش تعداد کارکنان شامل اعمال قائده نسبی در صورت وقوع خسارت می گردد . برای جلوگیری از این اتفاق با خرید این کلوز می توان در صورت افزایش 20 درصدی تعداد کارکنان از اعمال قائده نسبی خودداری نمود . و در صورت افزایش بیش از 20 درصد نیازمند اعلام بیمه گذار و  صدور الحاقیه و تغییر آن توسط بیمه گر می باشد
 • پوشش هزینه های دستمزد پرداختی به کارشناس یا هیات کارشناسی : در پرونده های خسارتی ، گاهی موضوع دعوا به داوری ارجاع می گردد که هزینه های دستمزد داوری که بیمه گذار موظف به پرداخت آن می باشد از این محل قابل جبران می باشد و همچنین سایر هزینه های مربوط به کارشناسی پرونده که توسط واحد های قضایی و انتظامی دریافت می گردد
مسئولیت خدمات

نفرات بیمه شده

طی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، نفرات و یا پرسنل کارفرما (شامل کارگران ایران و یا خارجی )  می توانند بی نام تحت پوشش قرار بگیرند . یعنی نیازی به ارائه اسامی پرسنل شاغل در محیط کارفرما نمی باشد و مبنای اعلام نرخ و صدور بیمه نامه ، تعداد پرسنل شاغل در یک روز و یا دوره کاری در محل کار می باشد. که باید به صورت دقیق اعلام گردد. البته در برخی از مشاغل و یا پروژه ها ، اعلام اسامی بیمه شدگان اجباری بوده و یا می تواند در کاهش حق بیمه ، تاثیر گذار باشد .

باید توجه داشت بیمه شدن اتباع خارجی نیازمند مجوز کار می باشد .

محل مورد بیمه یا محل استقرار پرسنل و کارکنان

در این طرح مسئولیت بیمه گذار در محل فعالیت پرسنل و بیمه شدگان تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد

مدت بیمه نامه

مدت این بیمه نامه حداقل یک ماهه و حداکثر یک ساله می باشد و در صورت موافقت طرفین قرارداد امکان تمدید بیمه نامه وجود خواهد داشت  

عوامل مهم در تعیین حق بیمه و پرداخت خسارت

 • تعداد نفرات شاغل : تعداد کارمندان کارفرما در محل فعالیت بیمه گذار باید به صورت دقیق در بیمه نامه ذکر گردد. در صورت عدم حسن نیت بیمه گذار در اعلام تعداد کارکنان ( که باعث کاهش حق بیمه می گردد) شرکت بیمه طبق قانون ماده 10 قانون بیمه (قائده نسبی بیمه سرمایه)  ، اقدام به پرداخت خسارت می نمایند.
 • ثبت نفرات به صورت با نام : در صورت ثبت اسامی کارکنان و پرسنل ثابت بیمه گذار در بیمه نامه ، این بیمه نامه دچار کاهش حق بیمه می گردد
 • مدت بیمه نامه : تعیین مدت بیمه نامه در تعیین حق بیمه نقش به سزایی دارد
 • موضوع فعالیت : یکی دیگر از عوامل مهم در تعیین حق بیمه و تعیین و پرداخت خسارت ، موضوع فعالیت بیمه گذار می باشد که باید به صورت دقیق در بیمه نامه ذکر گردد.
 • سقف تعهدات درخواستی : سقف تعهدات مربوط به هزینه های پزشکی و دیه و تعداد آن ( که رابطه مستقیمی با تعداد پرسنل دارد ) نقش مهمی در تعیین حق بیمه دارد
 • کلوز ها و پوشش های اضافی : در صورت انتخاب هر یک از کلوز ها و پوشش های اضافی حق بیمه افزایش می یابد
 • نحوه پرداخت حق بیمه : پرداخت نقدی در این بیمه نامه شامل تخفیف 10 درصدی می باشد .

در صورت پرداخت قسطی بیمه نامه ، اگر هر یک از اقساط در سررسید مشخص شده توسط بیمه گذار پرداخت نگردد. و در این زمان حادثه ای روی دهد شرکت بیمه براساس قائده نسبی حق بیمه خسارت وارده را پرداخت می نمایند

 • تخفیف عدم خسارت : به ازای هر سال تخفیف عدم خسارت در شرکت بیمه ایران به بیمه گذار 10% تخفیف اعطا میگردد که سقف این تخفیف در این بخش 20% برای دو سال می باشد
 • فرانشیز قرارداد : با انتخاب اختیاری فرانشیز قرارداد می توان حق بیمه کلی را کاهش داد

              فرانشیز ( deductible) : بخشی از خسارت می باشد که به عهده بیمه گذار می باشد

 • تخفیفات ایمنی : در صورتی که در محل مورد بیمه از منظر شرکت بیمه گر اصول ایمنی به صورت دقیق و کامل رعایت شده باشد این تخفیف اعمال می گردد
 • اضافات و تخفیفات : شرکت بیمه ایران براساس تجمیع پرتوفی بیمه گذار ، سرمایه بالای بیمه نامه و سایر موارد می تواند تخفیفاتی را برای بیمه گذار در نظر بگیرد . و یا به دلیل ریسک بالای این بیمه نامه اضافه حق بیمه ای را برای بیمه گذار در نظر بگیرد .

شرایط پرداخت

در این بیمه نامه براساس میزان حق بیمه می توان بیمه نامه را به صورت نقدی و یا اقساطی صادر نمود .

 • نقدی : در صورت پرداخت نقدی 10درصد تخفیف شامل بیمه نامه می گردد
 • اقساط : در شرایط اقساطی 30% از کل حق بیمه در ابتدای قرارداد دریافت می گردد و الباقی حداکثر طی 10 قسط از بیمه گذار دریافت می گردد

مخاطبان بیمه مسئولیت کارفرما خدماتی ، صنعتی و تجاری

همانطور که از نام این بیمه نامه مشخص است ، مخاطبان این بیمه نامه کلیه کافرمایان واحد های خدمات ، صنعتی و تجاری می باشند که دارای کارمند و یا کارگر بوده و می خواهند مسئولیت خود را در مقابل این افراد تحت پوشش قرار دهند.

تماس با ما

مدارک و مراحل جهت صدور بیمه نامه

هر از بیمه گذاران و متقاضیان این بیمه نامه می توانند با تکمیل فرم سفارش این بیمه نامه در بخش پایانی این برگه و همچنین تماس با بخش بیمه های اموال ما از خدمات مشاوره رایگان کارشناسان ما برخوردار گردند

میلاد محمدی
ده سال در صنعت بیمه مشغول به فعالیت هستم در این بستر به دنبال این هستم که با نگاهی نقادانه و بدون جانبداری از خدمات شرکت های بیمه ای ، به بررسی خدمات هر شرکت بپردازم . تا شما بتوانید بهترین انتخاب را جهت اخذ پوشش بیمه ای داشته باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *