ابزار های آنلاین

بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان ایران

مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

تعریف بیمه

در بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان ، مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال ساکنین ، اشخاص ثالث ، و مشاعات ساختمان بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور و سهل انگاری بیمه گزار خسارت جانی و مالی به ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات آنها که منشا آن ناشی از مشاعات ساختمان باشد، وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گزار و در صورت لزوم طبق رای محاکم قضایی نسبت به پرداخت خسارت تا حدود تعهدات مندرج در شرایط بیمه نامه اقدام می نماید .

قصور یعنی ترک فعل یا قانون الزامی بدون اینکه مسامحه ای در کار باشد مانند کسی که به تازگی وارد کشوری شده و به علت آشنا نبودن به قوانین آن کشور و جهل به قانون عملی را که میبایست انجام میداده انجام ندهد و برعکس عملی را که نباید انجام میداده انجام داده است این فرد مرتکب قصور شده است چون هیچ عمدی در کار نبوده و از روی نادانی و جهل به قانون وبصورت سهوی مرتکب خلاف شده است اجزای قصور عبارتند از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی و اما تقصیر به اجتناب و خودداری از انجام دادن کاری که شخص با وجود اطلاع و آگاهی و توانایی انجام آن از انجام دادن آن کار خودداری کند را گویند در واقع در تقصیر یک عمدی نهفته است بدین معنی که رفتار مرتکب آن چنان فاحش بوده است که گویی فرد تا حدودی خواستار انجام آن بوده است به همین دلیل مجازات کسی که مرتکب قصور شده است صرفا جنبه مدنی دارد اما مجازات کسی که مرتکب تقصیر شده است جنبه کیفری دارد .

پوشش اصلی بیمه نامه مسئولیت هیئت مدیره

در بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان چهار پوشش هزینه پزشکی ، نقص عضو ، دیه ( در ماه حرام و غیر حرام ) و خسارت مالی در نظر گرفته شده است بدین معنی که در صورت وقوع حادثه هزینه پزشکی و دیه روز به آسیب دیدگان پرداخت می گردد.

سقف تعهدات هزینه های پزشکی با توافق طرفین تعیین می گردد و تعهد دیه نیز براساس دیه هر سال تعیین می گردد . که کارفرما می تواند کمتر از سقف دیه نیز این پوشش را خریداری نماید .

در این بیمه نامه هر یک از پوشش های هزینه پزشکی و دیه دارای دو سقف مجزا در طول قرارداد می باشند

 • هزینه پزشکی و دیه برای هر نفر در هر حادثه :
 • سقف هزینه پزشکی و دیه در طول مدت بیمه نامه :  منظور از سقف هزینه پزشکی و دیه در طول مدت بیمه نامه ، هزینه پزشکی و دیه هر فرد ضرب در تعداد پوشش درخواستی در طول مدت بیمه نامه می باشد که طبق عرف 5 حادثه و یا برای 5 نفر در طول مدت حادثه بی نام می باشد
 • خسارت مالی : خسارت مالی به اموال اشخاص ثالث و ساکنین ساختمان و همچنین بیمه گزار در داخل و اطراف ساختمان ناشی از مشاعات ساختمان

که کل خسارت پرداختی بیمه گر در طول مدت بیمه نامه از مجموعه سقف دیه در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد

مثال : برای یک ساختمان مسکونی در طول سال بیمه ای 2 حادثه پزشکی ایجاد شده است. که در هر حادثه 3 مصدوم هر کدام به مبلغ 5 میلیون تومان هزینه پزشکی پرداخت نموده اند . یعنی در مجموعه 30 میلیون تومان، با فرض اینکه اگر پوشش هزینه پزشکی برای هر فرد 5 میلیون تومان و در طول مدت 25 میلیون تومان باشد . در این صورت شرکت بیمه با احتساب هزینه 5 میلیونی هر فرد تنها تا سقف 25 میلیون تومان و خسارت 5 نفر را پرداخت می نماید ونفر ششم نمی تواند از خسارت بیمه استفاده نماید.

نفرات بیمه شده و حوادث تحت پوشش در بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

 1. صدمات جانی و مالی وارده به بیمه گزار در اثر خطرات موضوع بیمه نامه و در محل مورد بیمه ، براساس شرایط بیمه نامه تحت پوشش می باشد.
 2. خسارت جانی وارده به ساکنین و اشخاص ثالث ناشی از استفاده از آسانسور و یا پله برقی تحت پوشش می باشد
 3. خسارت جانی وارده به شخص سرایدار ، نظافتچی ، سرویسکار ، تعمیرکار و گلکار در بخش های مشاعات ساختمان و در اثر خطرات موضوع مورد بیمه تحت پوشش بیمه نامه می باشد
 4. تعهد بیمه گر در خصوص پرداخت خسارت منوط به پرداخت بخش نقدی و اقساط حق بیمه در سررسید های مقرر توسط بیمه گزار و تایید وصول رسید پرداخت از سوی بانک می باشد ، لذا در صورتی که بخش نقدی حق بیمه بعد از حادثه پرداخت گردد بیمه گر هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت . لیکن چنانچه اقساط در سررسید های معین با تاخیر و بعد از حادثه پرداخت شده باشد پرداخت خسارت مشمول قائده نسبی خواهد شد.

در صورتی که اولین پرداخت دارای مهلت خاص و معین در بیمه نامه مسئولیت هیئت مدیره می باشد . در صورت وقوع حادثه قبل از موعد سررسید مذکور ، بیمه نامه معتبر و با رعایت شرایط عمومی و خصوصی و مقررات عمومی حاکم بر بمیه نامه بیمه گر متعهد به تدارک خسارت خواهد بود.

 • مسئولیت بیمه گذار در قبال استفاده کنندگان از مجموعه استخر و سونا ، واقع در محل مورد بیمه تحت پوشش می باشد
مسئولیت هیئت مدیره تجاری

استثنائات بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

خسارت های ذیل تحت پوشش بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان بیمه ایران نمی باشد

 1. خسارت وارده ناشی از فعالیت های نماکاری ، نقاشی ، احداث و یا اضافه بنا و هرگونه تعمیرات اساسی و کلی و همچنین هر نوع فعالیت های خارج از شرایط بهره برداری ساختمان باشد
 2. خسارت های وارده به آپارتمان ها اموال ساکنین و اشخاص ثالث که منشا خسارت آنها از مشاعات ساختمان نباشد
 3. خسارت وارده به وسایل نقلیه مستقر در پارکینگ های عمومی و متجمع های تجاری و اداری ، بیمه گذار می بایستی برای موارد اشاره شده مستقلا بیمه نامه مجزا اخذ نماید ( به غیر از مسکونی که منشا حادثه مشاعات باشد )

مخاطبان این بیمه نامه

کلیه مدیران ، هیئت مدیره ها و مالکان ساختمان های مسکونی ، اداری و تجاری می توانند در بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان ، مسئولیت خود را در قبال افراد موضوع این قرارداد تحت پوشش بیمه ای قرار دهند

فرانشیز بیمه مسئولیت هیئت مدیره در بیمه ایران

در شرکت بیمه ایران تنها خسارت مالی دارای 15 درصد فرانشیز و حداقل 1.000.000 ریال می باشد که این درصد بنا به شرایط طرفین قرارداد قابل افزایش و یا کاهش خواهد بود

مدت بیمه نامه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

مدت این بیمه نامه حداقل یک ماهه و حداکثر یک ساله می باشد و در صورت موافقت طرفین قرارداد امکان تمدید بیمه نامه وجود خواهد داشت 

عوامل مهم در تعیین حق بیمه و پرداخت خسارت

اعلام اطلاعات زیر به صورت صحیح و دقیق علاوه بر تعیین حق بیمه باعث می گردد بیمه گر بتواند خسارت وارده به بیمه گزار را به صورت کامل و دقیق پرداخت نمیاد . درصورت عدم حسن نیت بیمه گزار در ارائه این اطلاعات و تشدید خطر بیمه گر می تواند خسارت فوق را پرداخت نکرده و یا براساس قوانین با آن برخورد نماید

 • نوع کاربری ساختمان : یعنی مسکونی ، تجاری و یا اداری
 • مساحت کل ساختمان
 • تعداد واحد های ساختمان
 • تخفیف عدم خسارت
 • حوادث و خسارت های حادث شده در گذشته
 • سقف هزینه های پزشکی مالی و دیه مورد نیاز برای هر نفر و در طول مدت بیمه نامه

موارد فسخ و ابطلان بیمه نامه

بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان، ممکن است قبل از اتمام مدت بیمه نامه با اعلام کتبی بیست روزه طرفین قرارداد فسخ شود

شرایط فسخ از طرف بیمه گر :

 1. عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سررسید معین
 2. در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گزار جهت پرداخت حق بیمه اضافی مربوط
 3. در صورت کتمان و اظهار خلاف واقع بیمه گزار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
 4. بعد از پرداخت هر خسارت که بیمه گر ملزم به پرداخت ان باشد
 5. فوت بیمه گزار و عدم انجام وظایف بیمه گزار توسط ورثه و منتقل الیه

شرایط فسخ از طرف بیمه گزار :

 1. در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته باشد و یا از بین رفته باشد و بیمه گر حاضر به تخفیف نباشد
 2. متوقف شدن فعالیت بیمه گر به هر دلیل
 3. عدم تمایل بیمه گزار به ادامه پوشش

شرایط پرداخت

در این بیمه نامه براساس میزان حق بیمه می توان بیمه نامه را به صورت نقدی و یا اقساطی صادر نمود .

 • نقدی : در صورت پرداخت نقدی 10درصد تخفیف شامل بیمه نامه می گردد
 • اقساط : در شرایط اقساطی 30% از کل حق بیمه در ابتدای قرارداد دریافت می گردد و الباقی حداکثر طی 10 قسط از بیمه گذار دریافت می گردد
تماس با ما
تماس با ما

مخاطبین بیمه مسئولیت ساختمان

به طور کلی ، به ترتیب و براساس حضور هر یک از سمت های ذیل در ساختمان ، کلیه مالکین ساختمان ، هئیت مدیره ، مدیر ساختمان و در پایان هر یک از ساکنان ساختمان به نمایندگی از کلیه ساکنین ساختمان ، اعم از مالک و یا مستاجر می توانند جهت جلوگیری از عواقب بعد از خسارت های اشاره شده ، مسئولیت خود و اعضای ساختمان را تحت پوشش این بیمه نامه قرار دهند.

مدارک و مراحل جهت صدور بیمه نامه

هر از بیمه گذاران و متقاضیان این بیمه نامه می توانند با تکمیل فرم سفارش این بیمه نامه در بخش پایانی این برگه و همچنین تماس با بخش بیمه های اموال ما از خدمات مشاوره رایگان کارشناسان ما برخوردار گردند

مراحل صدور :

 • تکمیل پیشنهاد بیمه نامه توسط بیمه گذار                                                                         لینک دانلود
 • پرداخت حق بیمه و یا پیش پرداخت حق بیمه و اقساط در سررسید های مشخص شده
میلاد محمدی
ده سال در صنعت بیمه مشغول به فعالیت هستم در این بستر به دنبال این هستم که با نگاهی نقادانه و بدون جانبداری از خدمات شرکت های بیمه ای ، به بررسی خدمات هر شرکت بپردازم . تا شما بتوانید بهترین انتخاب را جهت اخذ پوشش بیمه ای داشته باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *